Projects co-financed by the EU

MAR-SPAW Sp. z o.o. z siedzibą Tryńcza 409A, 37-204 Tryńcza,

informuje, iż zawarł umowę nr POPW.01.04.00-18-0010/20-00 na realizację projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i potencjału rozwojowego firmy MAR-SPAW Sp. z o.o. w oparciu o wzornictwo przemysłowe poprzez wdrożenie rekomendacji opracowanej w I etapie dz. 1.4. PO PW strategii, obejmujące zaprojektowanie i wdrożenie nowych produktów, nowych technologii produkcji oraz nowych narzędzi IW, co umożliwi firmie MAR-SPAW wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i marketingowej.

Planowane efekty:

  1. Przeprowadzenie profesjonalnego procesu związanego z przeprojektowaniem i wdrożeniem na rynek nowych produktów firmy, co zwiększy konkurencyjność oferty MAR-SPAW, pozycję firmy oraz marki EKO-ENERGY na rynku oraz potencjał rozwojowy firmy w kolejnych latach,
  2. Zwiększenie konkurencyjności oferowanych kotłów dzięki unikalnemu wzornictwu i dostosowaniu funkcji użytkowych do wymogów i trendów rynkowych,
  3. Uzyskanie dodatkowych zysków dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży kotłów EKO-ENERGY w latach 2021-26 do poziomu 19,1 mln PLN.
  4. Poprawa komunikacji zewnętrznej, wizerunku firmy oraz rozpoznawalności marki na rynku poprzez wdrożenie profesjonalnych i spójnych wzorniczo narzędzi IW .
  5. Wzrost umiejętności wykorzystania wzornictwa w celu dalszego rozwoju produktów firmy oraz budowy marki.

Wartość projektu: 1 898 505,00 PLN

Wkładu funduszy europejskich: 1 041 750,00 PLN

Informacja z opisu projektów zrealizowanych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektuOpracowanie Planu Rozwoju dla MAR-SPAW Sp. z o.o. w ramach „Społecznej odpowiedzialności biznesu”

Wsparcie obejmowało trzy etapy:

  1. Opracowanie Planu Rozwoju dla Beneficjenta, w którym wskazane będą działania niezbędne do realizacji, tak aby beneficjent mógł wdrożyć działania na obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
  2. Realizacja działań doradczo-szkoleniowych wynikających z Planu Rozwoju, tj. wdrożenie Planu Rozwoju.
  3. Wdrożenie przez beneficjenta działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kwota dofinansowania: 24486,36 złotych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Nazwa projektu „Zasobnik ciepła ze stratyfikacją termiczną – studium wykonalności”

Koszt dofinansowania: 28500 złotych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP.

Nazwa projektu: „Rozwój działalności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o poprzez budowę zakładu wytwarzającego kotły grzewcze”

Kwota dofinansowania: 4130000 złotych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4: Wzór na konkurencję, I Etap.

Nazwa projektu „Wzrost Konkurencyjności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o poprzez wzornictwo przemysłowe.

Kwota dofinansowania: 91396,25 złotych.

check our offer

MAR-SPAW Sp. z o.o.

Tryńcza 409A, 37-204 Tryńcza
NIP: 794-174-51-96
KRS: 0000281232

Kapitał zakładowy wniesiony: 663 400 zł

nr konta PL 11 1140 1560 1081 1101 8148 8249