+48 695-530-020 biuro@mar-spaw.eu

Konstrukcje stalowe

Kotły nowej generacji

Specjalistyczne formy do betonu

Specjalistyczne formy do betonu

Wykaz projektów

 

                                                                                                             Tryńcza, dnia 03.11.2020

 

                                                 Informacja z opisu projektu-w realizacji

MAR-SPAW Sp. z o. o.  Tryńcza 127, 37-204 Tryńcza wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000281232, według stanu na dzień 02.11.2020 r,. o kapitale zakładowym w wysokości 663400 złotych, NIP 7941745196, REGON 180233807 zawarła umowę  nr POPW.01.04.00-18-0010/20-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.04.00-18-0010/20 „Wzrost konkurencyjności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap z:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095

Wartość projektu

  1. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 898 505,00 zł (słownie; jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięć złotych 00/100).
  2. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 1 543 500,00 zł (słownie; jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Wartość dofinansowania

  1. 1 041 750 złotych (słownie; jeden milion czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), w tym:

1) 945 000,00 złotych (słownie; dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie maszyn i urządzeń,

2) 96 750,00 złotych (słownie; dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

  1. Dofinansowanie jest przekazywane w formie płatności.

Okres kwalifikacyjności wydatków rozpoczyna się w dniu 2020-11-03 i kończy się w dniu 2022-02-03

  

                                           Informacja z opisu projektów zrealizowanych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa projektu: Opracowanie Planu Rozwoju dla MAR-SPAW Sp. z o.o. w ramach „Społecznej odpowiedzialności biznesu”

Wsparcie obejmowało trzy etapy:

  1. Opracowanie Planu Rozwoju dla Beneficjenta, w którym wskazane będą działania niezbędne do realizacji, tak aby beneficjent mógł wdrożyć działania na obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.
  2. Realizacja działań doradczo-szkoleniowych wynikających z Planu Rozwoju, tj. wdrożenie Planu Rozwoju.
  3. Wdrożenie przez beneficjenta działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Kwota dofinansowania: 24486,36 złotych

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Nazwa projektu „Zasobnik ciepła ze stratyfikacją termiczną – studium wykonalności”

Koszt dofinansowania: 28500 złotych

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP.

Nazwa projektu: „Rozwój działalności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o poprzez budowę zakładu wytwarzającego kotły grzewcze”

Kwota dofinansowania: 4130000 złotych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4: Wzór na konkurencję, I Etap.

Nazwa projektu „Wzrost Konkurencyjności firmy MAR-SPAW Sp. z o.o poprzez wzornictwo przemysłowe.

Kwota dofinansowania: 91396,25 złotych.

 

 

PRODUKCJA ENERGOOSZCZĘDNYCH KOTŁÓW 5 KLASY

MAR-SPAW Sp. z o.o.
37-204 Tryńcza 127
NIP: 794-174-51-96